Kürt Tarihi ”Kurti’ler köken itibariyle Med’lerdir, Kürtlerin atalarıdır.”

Tarihi kaynaklarda Medeniyetlerin Kürt ismini telafuz şekilleri; Sümerler – Karda, Kurti ve Guti, Babiller – Garda ve Karda, Asuriler – Qurti ve Guti, Grekler – Kardukh ve Gordukh, Ermeniler – Kortukh ve Gortai-kh, Persler – Gurd veya Kurd, Süryaniler – Kardu ve Kurdaye, İbraniler ve Keldaniler – Kurdaye, Aramaik ve Nesturiler – Kadu, Erken İslami dönemlerin Arap yazarları Kurd (Akrad) Avrupalılar ise M.S. 7. yüzyıldan itibaren Kurd demişlerdir.

BİDEF (Bitlis Dernekler Federasyonu) ve MEY-DER Bitlis Meydan Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen Tarih konferansı. Baran ZEYDANLIOĞLU Nimetullah ATAL Ruken Kılıç