Di edebiyata klasik ya kurdı de cine FeqiyeTeyran taybet e. Hem ji aliye uslûbe, hem jîji aliye usûle ve xweseriya wî gelekî aşîkar e.Nave wî di nav xelke de pir belav e; ji biçûkû mezinan, ta pîr û kalan, ji xortan ta jin ûzarokan helbesten wî bihîstine.Bi qandî ku te zanîn, wî, gelek berhemnivîsandine.

Lebele, digel ku nave wî gelekîte zanîn jî, hetanî niha bi layiqî nehatiyenaskirin. Her çiqas hinek berhemen wî lideverna parçe parçe hatibin vveşandin jî,hetanî niha xebateke bi vî awayî tekûzderneketiye.Em dikarin bi kefxweşî bibejin ku; çiqasberhemen wî yen tene zanîn hebin, tevlînusxeyen cüda cüda hemû di ve berhemede cih digirin.Kese bi işq û muhbetBi dil yeke peristîDaim de bete xizmetBi rastî û dirustîMuqîm de çav li re betLew şev û roj nawestîFeqî go bilbil taze Tu bilbilek sewda yîlşqa güle mecaz e Ew yarek be wefayî Doste ebed bixwazeDa le nebit fenayi